donderdag 13 september 2012

Opvangrichtlijn 2003/9/EG

Regeling
Richtlijn 2003/9/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten

Rechtsgrond = met name op artikel 63, eerste alinea, punt 1, onder b) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan: 1. maatregelen inzake asiel, in overeenstemming met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen en andere desbetreffende verdragen, op de volgende gebieden:
(...)
b) minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten;
(...)

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative Database

Structuur
Considerans [21 punten]
Hoofdstuk I Doel, definities en werkingsfeer [art 1 t/m art 4]
Hoofdstuk II Algemene bepalingen betreffende opvangvoorzieningen [art 5 t/m 15]
Hoofdstuk III Beperking of intrekking van opvangvoorzieningen [art 16]
Hoofdstuk IV Personen met bijzondere behoeften [art 17 t/m 20]
Hoofdstuk V Beroep [art 21]
Hoofdstuk VI Maatregelen om het opvangsysteem doeltreffender te maken [art 22 t/m art 24]
Hoofdstuk VII Slotbepalingen [art 25 t/m 28

Implementatie
Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005, 26 januari 2005, Nr. 5332253/05/DVB

Rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Publicaties &zo
Academia.edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Zie ook
Home Affairs Asylum |  Reception Conditions
EURLEX
Vreemdelingenbeleid
Parlementaire vragen [EP, NP]

Wijzigingsvoorstel COM (2008) 815
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative Database

Geen opmerkingen:

Een reactie posten