maandag 26 maart 2012

Mensenhandelrichtlijn 2011/36/EG

Regeling
Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA

Rechtsgrond = met name artikel 82(2) en artikel 83(1) VWEU
82(2) Voor zover nodig ter bevordering van de wederzijdse erkenning van vonnissen en rechterlijke beslissingen en van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken met een grensoverschrijdende dimensie, kunnen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen. In die minimumvoorschriften wordt rekening gehou­den met de verschillen tussen de rechtstradities en rechtsstelsels van de lidstaten.Deze minimumvoorschriften hebben betrekking op:
a) de wederzijdse toelaatbaarheid van bewijs tussen de lidstaten;
b) de rechten van personen in de strafvordering;
c) de rechten van slachtoffers van misdrijven;
d) andere specifieke elementen van de strafvordering, die door de Raad vooraf bij besluit worden
bepaald. Voor de aanneming van dit besluit, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen, na
goedkeuring door het Europees Parlement.
De vaststelling van de in dit lid bedoelde minimumvoorschriften belet de lidstaten niet een hoger niveau van bescherming voor personen te handhaven of in te voeren.
(...)
83(1) Het Europees Parlement en de Raad kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij richt­lijnen minimumvoorschriften vaststellen betreffende de bepaling van strafbare feiten en sancties in verband met vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie die voortvloeit uit de aard of de gevolgen van deze strafbare feiten of uit een bijzondere noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden.
Het betreft de volgende vormen van criminaliteit: (...), mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen,(...).
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de criminaliteit kan de Raad bij besluit vaststellen, welke andere vormen van criminaliteit aan de in dit lid genoemde criteria voldoen. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP]The Legislative Observatory
[NP] Legislative Database

Implementatie
Parlementaire geschiedenis (33309)
Vreemdelingenwet
Vreemdelingenbesluit
Voorschrift Vreemdelingen
Vreemdelingencirculaire

Rechtspraak
EU Hof van Justitie [Prejudiciele vragen, Conclusies]
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Verdragen
United Nations Treaty Collection | Databases | Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General | Chapter VII: Traffic in Persons
UNODC | United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, Palermo
Internationaal Verdrag ter bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen, zoals gewijzigd door het Protocol van 12 november 1947, New York
Internationaal Verdrag ter bestrijding van de handel in vrouwen en kinderen, zoals gewijzigd door het Protocol van 12 november 1947
Internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, zoals gewijzigd door het Protocol van 4 mei 1949
Protocol tot wijziging van de internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 18 mei 1904, en van het Verdrag tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 4 mei 1910

Zoeken
Academia.edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Zie ook 
United Nations | Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children
Europese Unie | Home Affairs | Documentation Centre | Organised crimes and Human trafficking DocumentsTrafficking in Human Beings
Europese Unie | EURLEX
Raad van Europa  Action Against Trafficking in Human Beings
Parlementaire documenten | 28638 Mensenhandel
Parlementaire vragen [EP, NP]
Rijksoverheid | Mensenhandel
US State Department | Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons

& ook
COMENSHA
Human Trafficking

Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG

Regeling
Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals

Rechtsgrondslag = (met name) artikel 63, lid 3, onder b) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
(...)
b) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van repatriëring van illegaal verblijvende personen;
(...)
Door de Raad uit hoofde van de punten 3 en 4 aangenomen maatregelen beletten niet dat een lidstaat op de betrokken gebieden nationale bepalingen handhaaft of vaststelt welke met dit Verdrag en met internationale overeenkomsten verenigbaar zijn.
(...)

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative database

Implementatie
Parlementaire geschiedenis nr 32420
Vreemdelingenwet
Vreemdelingenbesluit
Voorschrift Vreemdelingen
Vreemdelingencirculaire

Rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Literatuur &zo
Google scholar
IngentaConnect

EU Immigration an Asylum Law, Commentary on EU Regulations and Directives, edited by Kay Hailbronner, 2010, ISBN 9781849460750, p 1489-1552 [zie ook hier]
The Returns Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States, edited by Karin Zwaan, ISBN 9789058506634

In de 'Bibliographic notice' van arresten van het EU Hof van Justitie in EURLEX Database staan  tegenwoordig ook verwijzingen naar literatuur vermeld, zie bijvoorbeeld hier en hier

Overnameovereenkomsten
EU-3elanden
Benelux-3elanden & lidstaten (geldend op 13 januari 2009)

Zie ook

EURLEX
Vreemdelingenbeleid
Parlementaire vragen [NP , EP]

Handig
Detention in Europe

Procedurerichtlijn 2005/85/EG

Procedurerichtlijn
Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status

Rechtsgrond = met name artikel 63, eerste alinea, punt 1, onder d VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
1. maatregelen inzake asiel, in overeenstemming met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen en andere desbetreffende verdragen, op de volgende gebieden:
(...)
d) minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus;

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative Database

Structuur
De Procedurerichtlijn heeft een preambule met 34 overwegingen, 6 hoofdstukken met in totaal 46 artikelen en 3 bijlagen.

Hoofstuk I - 'Algemene Bepalingen' - heeft 5 artikelen en regelt doel, definities, toepassingsgebied, bevoegde instanties en gunstiger bepalingen.

Hoofdstuk II - 'Uitgangspunten en Waarborgen' - heeft 17 artikelen en regelt toegang tot de procedure, recht op verblijf gedurende de procedure, vereisten voor de behandeling van asielverzoeken en voor de beslissing van de beslissingsautoriteit, waarborgen voor- en verplichtingen van asielzoekers, (vereisten voor het) persoonlijk onderhoud, status van het verslag van en persoonlijk onderhoud, recht op rechtsbijstand en vertegenwoordiging en reikwijdte daarvan, waarborgen voor niet begeleide minderjarigen, bewaring, al dan niet impliciete intrekking van het asielverzoek, de rol van de UNHCR en vergaring van informatie over individuele gevallen.

Hoofdstuk III - 'Procedures in Eerste Aanleg' - heeft 6 afdelingen en 14 artikelen en regelt de behandelingsprocedure, specifieke maatregelen waarbij kan worden afgeweken van hoofdstuk II, niet-ontvankelijk asielverzoeken, de begrippen "eerste land van asiel", "veilig derde land", "veilig land van herkomst" en "Europees veilig derde land", ongegronde asielverzoeken, een gemeenschappelijk minimumlijst- en nationale aanmerking van veilige landen van herkomst, (procedureregels voor) volgende verzoeken en grensprocedures.

Hoofdstuk IV - 'Procedures voor de Intrekking van de Vluchtelingenstatus' - heeft 2 artikelen en regelt (procedureregels voor) intrekking van de vluchtelingenstatus.

Hoofdstuk V - 'Beroepsprocedures' - heeft 1 artikel en regelt beroepsprocedures.

Hoofdstuk VI - 'Algemene en Slotbepalingen' - heeft  7 artikelen en regelt aanvechting door overheidsinstanties, vertrouwelijkheid, verslag door de Commissie, omzetting, overgangsrecht , inwerkingtreding en adressaten.

Implementatie
30 976 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326)

Wet van 15 november 2007 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326)
Besluit van 10 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 15 november 2007 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326)
Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 7 december 2007, nr. 5521298/07, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (drieënzeventigste wijziging)
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 7 december 2007, nr. 2007/38, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Rechtspraak
EU Hof van Justitie [Prejudiciele vragen, Conclusies]
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Publicaties &zo
Zoeken
Academia.edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Publicaties
EU Immigration an Asylum Law, Commentary on EU Regulations and Directives, edited by Kay Hailbronner, 2010, ISBN 9781849460750, p 1275-1351 [zie ook hier]
The Procedures Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States, edited by Karin Zwaan, ISBN 9789585362
Marcelle Reneman, Access to an Effective Remedy in European Asylum Procedures, AmsterdamLawForum, Vol 1, No 1 (2008)
Cathryn Costello, The European asylum procedures directive in legal context, November 2006, ISSN 10207473
Emma Besselink, General principles of Community law in action: the role of general principles in the context of the Asylum Procedures Directive
Hemme Battjes, European Asylum Law : and its Relation to International Law, 2006, H 6
Rosemary Byrne, Remedies of Limited Effect: Appeals under the Forthcoming Directive on EU Minimum Standards on Procedures, 7 Eur. J. Migration & L. 71 (2005)

ACVZ

Cie Meijers
Commissie Meijers, Opmerkingen ten aanzien van de ontwerprichtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, 30 oktober 2003
Commissie Meijers, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, 2004 

ECRE
ECRE Asylumprocedures [Position & Policy Papers]

UNHCR
UNHCR Observations/Comments
UNHCR Statement on the right to an effective remedy in relation to accelerated asylum procedures Issued in the context of the preliminary ruling reference to the Court of Justice of the European Union from the Luxembourg Administrative Tribunal regarding the interpretation of Article 39, Asylum Procedures Directive (APD); and Articles 6 and 13 ECHR

&verder
In de 'Bibliographic notice' van arresten van het EU Hof van Justitie in EURLEX Database staan  tegenwoordig ook verwijzingen naar publicaties vermeld, zie bijvoorbeeld hier en hier.

Wijzigingsvoorstel COM(2009)554
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NPLegislative Database

Zie ten slotte ook 
Home Affairs | Documentation Centre | AsylumCommon Procedures
EURLEX
Vreemdelingenbeleid
Parlementaire vragen [EP, NP]

Biometrieverordening 2252/2004

regeling
Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States

rechtsgrondslag = (met name) artikel 62, lid 2, onder a) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
2. maatregelen inzake het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten, houdende:
a) normen en procedures die de lidstaten bij de uitvoering van personencontroles aan die grenzen in acht moeten nemen;
(...)

totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

'implementatie'

zie ook
[Beleid] Reisdocumenten
Kamervragen met antwoord
EURLEX

privacy
College Bescherming Persoonsgegevens
Council of Europe Data protection
European Union Data protection


kwelpunten

rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

& verder
Google scholar
IngentaConnect

SIS II 1987/2006

Regeling
Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

Rechtsgrondslag = artikel 62(2)(a), artikel 63(3)(b) en artikel 66 VEG
62. Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
2. maatregelen inzake het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten, houdende:
a) normen en procedures die de lidstaten bij de uitvoering van personencontroles aan die grenzen in acht moeten nemen;
(...)
63. Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
(...)
b) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van repatriëring van illegaal verblijvende personen;
(...)
Door de Raad uit hoofde van de punten 3 en 4 aangenomen maatregelen beletten niet dat een lidstaat op de betrokken gebieden nationale bepalingen handhaaft of vaststelt welke met dit Verdrag en met internationale overeenkomsten verenigbaar zijn.
(...)
66. De Raad neemt volgens de procedure van artikel 67 maatregelen om samenwerking tussen de overheidsdiensten van de lidstaten die bevoegd zijn op de door deze titel bestreken gebieden, en tussen deze diensten en de Commissie, te waarborgen.

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative database

'Implementatie'
Vreemdelingenwet
Vreemdelingenbesluit
Voorschrift Vreemdelingen
Vreemdelingencirculaire

Rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak

Literatuur &zo
Zoeken
Academia edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Publicaties

ACVZ

Cie Meijers

ECRE

UNHCR

& Verder
In de 'Bibliographic notice' van arresten van het EU Hof van Justitie in EURLEX Database staan  tegenwoordig ook verwijzingen naar publicaties vermeld, zie bijvoorbeeld hier en hier.

Zie ten slotte ook
Home Affairs | Documentation Centre | Borders & Visas | The Schengen Information System
EURLEX
Vreemdelingenbeleid
Parlementaire vragen [NP , EP]

VWEU

Het Verdrag Betreffende de Werking van de Europese Unie
Deel 1     De Beginselen
Deel 2     Non-Discriminatie en Burgerschap van de Unie
Deel 3     Het Beleid en Intern Optreden van de Unie
Deel 4     De Associatie van de Landen en Gebieden Overzee
Deel 5     Extern Optreden van de Unie
Deel 6     Institutionele en Financiële Bepalingen
Deel 7    Algemene en Slotbepalingen

Deel 3    Het Beleid en Intern Optreden van de Unie
Titel 1    De Interne Markt
Titel 2    Het Vrije Verkeer van Goederen
Titel 3    Landbouw en Visserij
Titel 4    Het Vrije Verkeer van Goederen, Diensten en kapitaal
Titel 5    De Ruimte van Vrijheid Veiligheid en Recht
Titel 6    Vervoer
Titel 7    Gemeenschappelijke Regels Betreffende de Mededing , de Belastingen en de Onderlinge Aanpassing van Wetgevingen
Titel 8    Economisch en Monetair Beleid
Titel 9    Werkgelegenheid
Titel 10  Sociale Politie
Titel 11  Het Europees Sociaal Fonds
Titel 12  Onderwijs, beroepsopleiding, Jeugd en Sport
Titel 13  Cultuur
Titel 14  Volksgezondheid
Titel 15  Consumentenbescherming
Titel 16  Transeuropese Netwerken
Titel 17  Industrie
Titel 18  Economische, Sociale en Territoriale Samenhang
Titel 19  Onderzoek en Technologische Ontwikkeling en Ruimte
Titel 20  Milieu
Titel 21  Energie
Titel 22  Toerisme
Titel 23  Civiel Bescherming
Titel 24  Administratieve samenwerking

Titel 5 De Ruimte van Vrijheid Veiligheid en Recht
Hoofdstuk 1  Algemene Bepalingen
Hoofdstuk 2  beleid Inzake Grenscontroles, Asiel en Immigratie
Hoofdstuk 3  Justitiële Samenwerking in Burgerlijke Zaken
Hoofdstuk 4  Justitiële Samenwerking in Strafzaken
Hoofdstuk 5  Politiële Samenwerking

Schengengrenscode 562/2006

Regeling
Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (let op: geconsolideerde versies via deze link)

Rechtsgrond = met name artikel 62(1) en artikel 62(2)(a) EGV
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
1) maatregelen om in overeenstemming met artikel 14 te waarborgen dat personen, ongeacht of het burgers van de Unie dan wel onderdanen van derde landen betreft, bij het overschrijden van de binnengrenzen niet worden gecontroleerd;
2) maatregelen inzake het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten, houdende:
a) normen en procedures die de lidstaten bij de uitvoering van personencontroles aan die grenzen in acht moeten nemen
(...)

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative Database

Structuur

'Implementatie'
Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105)
Besluit van 3 april 2008 tot aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105)
Besluit van 23 april 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105) (Stb. 2008, 84) alsmede van het besluit van 3 april 2008 tot aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105) (Stb. 2008, 118)

Rechtspraak
EU Hof van Justitie [Prejudiciele vragen, Conclusies]
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Publicaties &zo
Zoeken
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Publicaties
EU Immigration an Asylum Law, Commentary on EU Regulations and Directives, edited by Kay Hailbronner, 2010, ISBN 9781849460750 [zie ook hier]
Hemme Battjes, European Asylum Law : and its Relation to International Law, 2006

Commentaren/adviezen

&verder
In de 'Bibliographic notice' van arresten van het EU Hof van Justitie in EURLEX Database staan tegenwoordig ook verwijzingen naar publicaties vermeld, zie bijvoorbeeld hier en hier.

Zie ten slotte ook
Vreemdelingenbeleid
EURLEX
Parlementaire vragen [EP, NP]
Home Affairs | Documentation CentreBorders & Visa | Border Control

Unieburgerrichtlijn 2004/38/EG

Regeling
Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG

Rechtsgrondslag

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

Implementatie
30 493 Wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, alsmede goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand
Besluit van 24 april 2006, houdende wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden (PbEU L 158 en L 229)
Besluit van 5 augustus 2006, houdende wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 en het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband met de totstandkoming van richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden
Intrekking beleidsregels Bidar en Raulin, alsmede uitstel invoering negatieve consequenties van implementatie van de Richtlijn 2004/38/EG

Zie ook
Vreemdelingenbeleid
Kamervragen met antwoord
EURLEX

Kwelpunten

Rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

& verder
Google scholar
IngentaConnect

Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG

regeling
Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted

rechtsgrondslag = artikel 63, eerste alinea, punt 1, onder c), punt 2, onder a), en punt 3, onder a) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
1. maatregelen inzake asiel, in overeenstemming met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen en andere desbetreffende verdragen, op de volgende gebieden:
(...)
c) minimumnormen voor het aanmerken van onderdanen van derde landen als vluchteling;
(...)
2. maatregelen inzake vluchtelingen en ontheemden op de volgende gebieden:
a) minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming aan ontheemden uit derde landen die niet naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren en voor personen die anderszins internationale bescherming behoeven;
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:a) voorwaarden voor toegang en verblijf en normen voor de procedures voor de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, met name met het oog op gezinshereniging;
(...)

totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

implementatie
30925, Wijziging Vreemdelingenwet 2000 (implementatie richtlijn 2004/83/EG)
Besluit van 9 april 2008 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)
Besluit van 22 april 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 3 april 2008 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304) (Stb. 2008, 115)
Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 8 mei 2008, nr. 5540499/08, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (tachtigste wijziging)
Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 29 mei 2008, nr. 5546138/08, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (eenentachtigste wijziging)

zie ook
Vreemdelingenbeleid
Kamervragen met antwoord
EURLEX


kwelpunten

rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl
United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal

& verder
Google scholar
IngentaConnect

wijzigingsvoorstel
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP Legislative Database

Dublinverordening 343/2003

regeling
Council Regulation (EC) No 343/2003 of 18 February 2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national
Commission Regulation (EC) No 1560/2003 of 2 September 2003 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 343/2003 establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an asylum application lodged in one of the Member States by a third-country national

rechtsgrondslag = artikel 63, eerste alinea, punt 1, onder a) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
1. maatregelen inzake asiel, in overeenstemming met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen en andere desbetreffende verdragen, op de volgende gebieden:
a) criteria en instrumenten voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land wordt ingediend in één van de lidstaten;
(...)

totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

'implementatie'

zie ook
Vreemdelingenbeleid
Kamervragen met antwoord
EURLEX

kwelpunten

Art 3(2) DVo
Art 6 DVo
?

rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

& verder
Google scholar
IngentaConnect


in wording
COM (2008) 820 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (Recast)

Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86/EG

regeling
Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging

rechtsgrond = artikel 63, lid 3 VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
a) voorwaarden voor toegang en verblijf en normen voor de procedures voor de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, met name met het oog op gezinshereniging;
b) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van repatriëring van illegaal verblijvende personen;
(...)

totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

implementatie
Besluit van 29 september 2004 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEG L 251) en enkele andere onderwerpen betreffende gezinshereniging, gezinsvorming en openbare orde
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 25 oktober 2004, nummer 2004/63, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Besluit van 25 oktober 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 september 2004, Stb. 2004, 496, tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEG L 251) en enkele andere onderwerpen betreffende gezinshereniging, gezinsvorming en openbare orde
Besluit van 27 januari 2005 tot wijziging van het Besluit van 25 oktober 2004, Stb. 550, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 september 2004, Stb. 2004, 496, tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEG L 251) en enkele andere onderwerpen betreffende gezinshereniging, gezinsvorming en openbare orde
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 9 februari 2005, nummer 2005/5, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

zie ook
Vreemdelingenbeleid
Kamervragen met antwoord
EURLEX

kwelpunten (met dank aan mr E.S.)
GhRi van toepassing op Nederlandse/bipatride referent?
Onderscheid naar nationaliteit discriminatoir?
Werkelijk gezinsleven, feitelijke gezinsband
Verruimde gezinshereniging
MVV vereiste & dubbele toets
Toepassing artikel 4:6 Awb
Bestaansmiddelen (Hoogte, duurzaamheid)
Openbare orde
Integratievoorwaarden
Gezinshereniging met vluchtelingen
Leges

rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

& verder
Google scholar
IngentaConnect

Studierichtlijn 2004/114/EG

regeling
Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk

rechtgrond = artikel 63, eerste alinea, punt 3, onder a) en punt 4) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
a) voorwaarden voor toegang en verblijf en normen voor de procedures voor de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, met name met het oog op gezinshereniging;
(...)
4. maatregelen waarin de rechten en voorwaarden worden omschreven volgens welke onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, in andere lidstaten mogen verblijven

totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

implementatie
Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 26 april 2006, nr. INDuit06-2572(AUB), houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (zesenveertigste wijziging)
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 16 mei 2006, nr. 2006/21, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 19 november 2006, nr. IND Uit 06-6375, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (vierenvijftigste wijziging)
Besluit van de Minister van Justitie van 3 januari 2007 , nummer 2007/01, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 21 januari 2008, nr. 2008/07, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

bijzonderheid: Referentenprocedure

handig
Register Gedragscode internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
International Baccalaureate
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

& verder
Google scholar
IngentaConnect