zaterdag 21 april 2012

Landurig ingezeten derdelanders richtlijn

Regeling
Richtlijn 2003/109/EG van de Raad van 25 november 2003betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen [geconsolideerde versie]

Rechtsgrondslag = met name op artikel 63, punten 3 en 4 EGV
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
a) voorwaarden voor toegang en verblijf en normen voor de procedures voor de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, met name met het oog op gezinshereniging;
b) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van repatriëring van illegaal verblijvende personen;
4. maatregelen waarin de rechten en voorwaarden worden omschreven volgens welke onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, in andere lidstaten mogen verblijven.

Door de Raad uit hoofde van de punten 3 en 4 aangenomen maatregelen beletten niet dat een lidstaat op de betrokken gebieden nationale bepalingen handhaaft of vaststelt welke met dit Verdrag en met internationale overeenkomsten verenigbaar zijn.
Voor de uit hoofde van punt 2, onder b), punt 3, onder a) en punt 4 aan te nemen maatregelen geldt bovengenoemde termijn van vijf jaar niet.

Totstandkoming
[CieMonitoring of the decisionmaking process between institutions 
[RaadPublic Register of Council Documents 
[EPThe Legislative Observatory

Gewijzigd door 2011/51/EU
[CieMonitoring of the decisionmaking process between institutions 
[RaadPublic Register of Council Documents 
[EPThe Legislative Observatory

Implementatie 
Parlementaire documenten
Vreemdelingenwet [2003/109/EG | 2011/51/EU]
Vreemdelingenbesluit [2003/109/EG | 2011/51/EU]
Voorschrift Vreemdelingen [2003/109/EG | 2011/51/EU]
Vreemdelingencirculaire [2003/109/EG | 2011/51/EU]

Rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Zie ook
Vreemdelingenbeleid
Kamervragen met antwoord
EURLEX

Zoeken
Academia.edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten