zondag 8 april 2012

Eurodac Verordening 2725/2000

Regeling
Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december 2000 betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin

Rechtsgrond = artikel 63, eerste alinea, punt 1, onder a) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
1. maatregelen inzake asiel, in overeenstemming met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen en andere desbetreffende verdragen, op de volgende gebieden:
a) criteria en instrumenten voor de vaststelling van de lidstaat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat door een onderdaan van een derde land wordt ingediend in één van de lidstaten;
(...)

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions 
[Raad] Public Register of Council Documents 
[EP] The Legislative Observatory

Rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Zie ook
Eurodac Uitvoeringsverordening 407/2002
&ook
Vreemdelingenbeleid
Kamervragen met antwoord
EURLEX

Zoeken
Academia.edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Geen opmerkingen:

Een reactie posten