maandag 26 maart 2012

SIS II 1987/2006

Regeling
Verordening (EG) nr. 1987/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II)

Rechtsgrondslag = artikel 62(2)(a), artikel 63(3)(b) en artikel 66 VEG
62. Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
2. maatregelen inzake het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten, houdende:
a) normen en procedures die de lidstaten bij de uitvoering van personencontroles aan die grenzen in acht moeten nemen;
(...)
63. Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
(...)
b) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van repatriƫring van illegaal verblijvende personen;
(...)
Door de Raad uit hoofde van de punten 3 en 4 aangenomen maatregelen beletten niet dat een lidstaat op de betrokken gebieden nationale bepalingen handhaaft of vaststelt welke met dit Verdrag en met internationale overeenkomsten verenigbaar zijn.
(...)
66. De Raad neemt volgens de procedure van artikel 67 maatregelen om samenwerking tussen de overheidsdiensten van de lidstaten die bevoegd zijn op de door deze titel bestreken gebieden, en tussen deze diensten en de Commissie, te waarborgen.

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative database

'Implementatie'
Vreemdelingenwet
Vreemdelingenbesluit
Voorschrift Vreemdelingen
Vreemdelingencirculaire

Rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak

Literatuur &zo
Zoeken
Academia edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Publicaties

ACVZ

Cie Meijers

ECRE

UNHCR

& Verder
In de 'Bibliographic notice' van arresten van het EU Hof van Justitie in EURLEX Database staan  tegenwoordig ook verwijzingen naar publicaties vermeld, zie bijvoorbeeld hier en hier.

Zie ten slotte ook
Home Affairs | Documentation Centre | Borders & Visas | The Schengen Information System
EURLEX
Vreemdelingenbeleid
Parlementaire vragen [NP , EP]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten