maandag 26 maart 2012

Kwalificatierichtlijn 2004/83/EG

regeling
Council Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 on minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees or as persons who otherwise need international protection and the content of the protection granted

rechtsgrondslag = artikel 63, eerste alinea, punt 1, onder c), punt 2, onder a), en punt 3, onder a) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
1. maatregelen inzake asiel, in overeenstemming met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen en andere desbetreffende verdragen, op de volgende gebieden:
(...)
c) minimumnormen voor het aanmerken van onderdanen van derde landen als vluchteling;
(...)
2. maatregelen inzake vluchtelingen en ontheemden op de volgende gebieden:
a) minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming aan ontheemden uit derde landen die niet naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren en voor personen die anderszins internationale bescherming behoeven;
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:a) voorwaarden voor toegang en verblijf en normen voor de procedures voor de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, met name met het oog op gezinshereniging;
(...)

totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

implementatie
30925, Wijziging Vreemdelingenwet 2000 (implementatie richtlijn 2004/83/EG)
Besluit van 9 april 2008 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 en het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)
Besluit van 22 april 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 3 april 2008 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn 2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304) (Stb. 2008, 115)
Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 8 mei 2008, nr. 5540499/08, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (tachtigste wijziging)
Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 29 mei 2008, nr. 5546138/08, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (eenentachtigste wijziging)

zie ook
Vreemdelingenbeleid
Kamervragen met antwoord
EURLEX


kwelpunten

rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl
United Kingdom Asylum and Immigration Tribunal

& verder
Google scholar
IngentaConnect

wijzigingsvoorstel
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP Legislative Database

Geen opmerkingen:

Een reactie posten