maandag 26 maart 2012

Studierichtlijn 2004/114/EG

regeling
Richtlijn 2004/114/EG van de Raad van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk

rechtgrond = artikel 63, eerste alinea, punt 3, onder a) en punt 4) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
a) voorwaarden voor toegang en verblijf en normen voor de procedures voor de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, met name met het oog op gezinshereniging;
(...)
4. maatregelen waarin de rechten en voorwaarden worden omschreven volgens welke onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven, in andere lidstaten mogen verblijven

totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

implementatie
Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 26 april 2006, nr. INDuit06-2572(AUB), houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (zesenveertigste wijziging)
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 16 mei 2006, nr. 2006/21, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 19 november 2006, nr. IND Uit 06-6375, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (vierenvijftigste wijziging)
Besluit van de Minister van Justitie van 3 januari 2007 , nummer 2007/01, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 21 januari 2008, nr. 2008/07, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

bijzonderheid: Referentenprocedure

handig
Register Gedragscode internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
International Baccalaureate
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
Onderwijsinstellingen die een convenant hebben afgesloten met de IND

rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

& verder
Google scholar
IngentaConnect

Geen opmerkingen:

Een reactie posten