maandag 26 maart 2012

Procedurerichtlijn 2005/85/EG

Procedurerichtlijn
Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status

Rechtsgrond = met name artikel 63, eerste alinea, punt 1, onder d VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
1. maatregelen inzake asiel, in overeenstemming met het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen en andere desbetreffende verdragen, op de volgende gebieden:
(...)
d) minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus;

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative Database

Structuur
De Procedurerichtlijn heeft een preambule met 34 overwegingen, 6 hoofdstukken met in totaal 46 artikelen en 3 bijlagen.

Hoofstuk I - 'Algemene Bepalingen' - heeft 5 artikelen en regelt doel, definities, toepassingsgebied, bevoegde instanties en gunstiger bepalingen.

Hoofdstuk II - 'Uitgangspunten en Waarborgen' - heeft 17 artikelen en regelt toegang tot de procedure, recht op verblijf gedurende de procedure, vereisten voor de behandeling van asielverzoeken en voor de beslissing van de beslissingsautoriteit, waarborgen voor- en verplichtingen van asielzoekers, (vereisten voor het) persoonlijk onderhoud, status van het verslag van en persoonlijk onderhoud, recht op rechtsbijstand en vertegenwoordiging en reikwijdte daarvan, waarborgen voor niet begeleide minderjarigen, bewaring, al dan niet impliciete intrekking van het asielverzoek, de rol van de UNHCR en vergaring van informatie over individuele gevallen.

Hoofdstuk III - 'Procedures in Eerste Aanleg' - heeft 6 afdelingen en 14 artikelen en regelt de behandelingsprocedure, specifieke maatregelen waarbij kan worden afgeweken van hoofdstuk II, niet-ontvankelijk asielverzoeken, de begrippen "eerste land van asiel", "veilig derde land", "veilig land van herkomst" en "Europees veilig derde land", ongegronde asielverzoeken, een gemeenschappelijk minimumlijst- en nationale aanmerking van veilige landen van herkomst, (procedureregels voor) volgende verzoeken en grensprocedures.

Hoofdstuk IV - 'Procedures voor de Intrekking van de Vluchtelingenstatus' - heeft 2 artikelen en regelt (procedureregels voor) intrekking van de vluchtelingenstatus.

Hoofdstuk V - 'Beroepsprocedures' - heeft 1 artikel en regelt beroepsprocedures.

Hoofdstuk VI - 'Algemene en Slotbepalingen' - heeft  7 artikelen en regelt aanvechting door overheidsinstanties, vertrouwelijkheid, verslag door de Commissie, omzetting, overgangsrecht , inwerkingtreding en adressaten.

Implementatie
30 976 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326)

Wet van 15 november 2007 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326)
Besluit van 10 december 2007 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 15 november 2007 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326)
Regeling van de Staatssecretaris van Justitie van 7 december 2007, nr. 5521298/07, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (drieënzeventigste wijziging)
Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 7 december 2007, nr. 2007/38, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Rechtspraak
EU Hof van Justitie [Prejudiciele vragen, Conclusies]
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Publicaties &zo
Zoeken
Academia.edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Publicaties
EU Immigration an Asylum Law, Commentary on EU Regulations and Directives, edited by Kay Hailbronner, 2010, ISBN 9781849460750, p 1275-1351 [zie ook hier]
The Procedures Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States, edited by Karin Zwaan, ISBN 9789585362
Marcelle Reneman, Access to an Effective Remedy in European Asylum Procedures, AmsterdamLawForum, Vol 1, No 1 (2008)
Cathryn Costello, The European asylum procedures directive in legal context, November 2006, ISSN 10207473
Emma Besselink, General principles of Community law in action: the role of general principles in the context of the Asylum Procedures Directive
Hemme Battjes, European Asylum Law : and its Relation to International Law, 2006, H 6
Rosemary Byrne, Remedies of Limited Effect: Appeals under the Forthcoming Directive on EU Minimum Standards on Procedures, 7 Eur. J. Migration & L. 71 (2005)

ACVZ

Cie Meijers
Commissie Meijers, Opmerkingen ten aanzien van de ontwerprichtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, 30 oktober 2003
Commissie Meijers, Het gewijzigde voorstel van de Europese Commissie voor een Richtlijn van de Raad betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus, 2004 

ECRE
ECRE Asylumprocedures [Position & Policy Papers]

UNHCR
UNHCR Observations/Comments
UNHCR Statement on the right to an effective remedy in relation to accelerated asylum procedures Issued in the context of the preliminary ruling reference to the Court of Justice of the European Union from the Luxembourg Administrative Tribunal regarding the interpretation of Article 39, Asylum Procedures Directive (APD); and Articles 6 and 13 ECHR

&verder
In de 'Bibliographic notice' van arresten van het EU Hof van Justitie in EURLEX Database staan  tegenwoordig ook verwijzingen naar publicaties vermeld, zie bijvoorbeeld hier en hier.

Wijzigingsvoorstel COM(2009)554
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NPLegislative Database

Zie ten slotte ook 
Home Affairs | Documentation Centre | AsylumCommon Procedures
EURLEX
Vreemdelingenbeleid
Parlementaire vragen [EP, NP]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten