maandag 26 maart 2012

Schengengrenscode 562/2006

Regeling
Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) (let op: geconsolideerde versies via deze link)

Rechtsgrond = met name artikel 62(1) en artikel 62(2)(a) EGV
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
1) maatregelen om in overeenstemming met artikel 14 te waarborgen dat personen, ongeacht of het burgers van de Unie dan wel onderdanen van derde landen betreft, bij het overschrijden van de binnengrenzen niet worden gecontroleerd;
2) maatregelen inzake het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten, houdende:
a) normen en procedures die de lidstaten bij de uitvoering van personencontroles aan die grenzen in acht moeten nemen
(...)

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative Database

Structuur

'Implementatie'
Wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105)
Besluit van 3 april 2008 tot aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105)
Besluit van 23 april 2008 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2008 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105) (Stb. 2008, 84) alsmede van het besluit van 3 april 2008 tot aanpassing van het Vreemdelingenbesluit 2000 met het oog op de uitvoering van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PbEU L 105) (Stb. 2008, 118)

Rechtspraak
EU Hof van Justitie [Prejudiciele vragen, Conclusies]
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Publicaties &zo
Zoeken
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Publicaties
EU Immigration an Asylum Law, Commentary on EU Regulations and Directives, edited by Kay Hailbronner, 2010, ISBN 9781849460750 [zie ook hier]
Hemme Battjes, European Asylum Law : and its Relation to International Law, 2006

Commentaren/adviezen

&verder
In de 'Bibliographic notice' van arresten van het EU Hof van Justitie in EURLEX Database staan tegenwoordig ook verwijzingen naar publicaties vermeld, zie bijvoorbeeld hier en hier.

Zie ten slotte ook
Vreemdelingenbeleid
EURLEX
Parlementaire vragen [EP, NP]
Home Affairs | Documentation CentreBorders & Visa | Border Control

Geen opmerkingen:

Een reactie posten