maandag 26 maart 2012

Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86/EG

regeling
Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging

rechtsgrond = artikel 63, lid 3 VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
a) voorwaarden voor toegang en verblijf en normen voor de procedures voor de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, met name met het oog op gezinshereniging;
b) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van repatriëring van illegaal verblijvende personen;
(...)

totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decision-making process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

implementatie
Besluit van 29 september 2004 tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEG L 251) en enkele andere onderwerpen betreffende gezinshereniging, gezinsvorming en openbare orde
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 25 oktober 2004, nummer 2004/63, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000
Besluit van 25 oktober 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 september 2004, Stb. 2004, 496, tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEG L 251) en enkele andere onderwerpen betreffende gezinshereniging, gezinsvorming en openbare orde
Besluit van 27 januari 2005 tot wijziging van het Besluit van 25 oktober 2004, Stb. 550, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 september 2004, Stb. 2004, 496, tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de implementatie van de Richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PbEG L 251) en enkele andere onderwerpen betreffende gezinshereniging, gezinsvorming en openbare orde
Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 9 februari 2005, nummer 2005/5, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

zie ook
Vreemdelingenbeleid
Kamervragen met antwoord
EURLEX

kwelpunten (met dank aan mr E.S.)
GhRi van toepassing op Nederlandse/bipatride referent?
Onderscheid naar nationaliteit discriminatoir?
Werkelijk gezinsleven, feitelijke gezinsband
Verruimde gezinshereniging
MVV vereiste & dubbele toets
Toepassing artikel 4:6 Awb
Bestaansmiddelen (Hoogte, duurzaamheid)
Openbare orde
Integratievoorwaarden
Gezinshereniging met vluchtelingen
Leges

rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

& verder
Google scholar
IngentaConnect

Geen opmerkingen:

Een reactie posten