maandag 26 maart 2012

Mensenhandelrichtlijn 2011/36/EG

Regeling
Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA

Rechtsgrond = met name artikel 82(2) en artikel 83(1) VWEU
82(2) Voor zover nodig ter bevordering van de wederzijdse erkenning van vonnissen en rechterlijke beslissingen en van de politiĆ«le en justitiĆ«le samenwerking in strafzaken met een grensoverschrijdende dimensie, kunnen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure bij richtlijnen minimumvoorschriften vaststellen. In die minimumvoorschriften wordt rekening gehou­den met de verschillen tussen de rechtstradities en rechtsstelsels van de lidstaten.Deze minimumvoorschriften hebben betrekking op:
a) de wederzijdse toelaatbaarheid van bewijs tussen de lidstaten;
b) de rechten van personen in de strafvordering;
c) de rechten van slachtoffers van misdrijven;
d) andere specifieke elementen van de strafvordering, die door de Raad vooraf bij besluit worden
bepaald. Voor de aanneming van dit besluit, besluit de Raad met eenparigheid van stemmen, na
goedkeuring door het Europees Parlement.
De vaststelling van de in dit lid bedoelde minimumvoorschriften belet de lidstaten niet een hoger niveau van bescherming voor personen te handhaven of in te voeren.
(...)
83(1) Het Europees Parlement en de Raad kunnen volgens de gewone wetgevingsprocedure bij richt­lijnen minimumvoorschriften vaststellen betreffende de bepaling van strafbare feiten en sancties in verband met vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie die voortvloeit uit de aard of de gevolgen van deze strafbare feiten of uit een bijzondere noodzaak om deze op gemeenschappelijke basis te bestrijden.
Het betreft de volgende vormen van criminaliteit: (...), mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen,(...).
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de criminaliteit kan de Raad bij besluit vaststellen, welke andere vormen van criminaliteit aan de in dit lid genoemde criteria voldoen. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na goedkeuring door het Europees Parlement.

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP]The Legislative Observatory
[NP] Legislative Database

Implementatie
Parlementaire geschiedenis (33309)
Vreemdelingenwet
Vreemdelingenbesluit
Voorschrift Vreemdelingen
Vreemdelingencirculaire

Rechtspraak
EU Hof van Justitie [Prejudiciele vragen, Conclusies]
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Verdragen
United Nations Treaty Collection | Databases | Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General | Chapter VII: Traffic in Persons
UNODC | United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, Palermo
Internationaal Verdrag ter bestrijding van de handel in meerderjarige vrouwen, zoals gewijzigd door het Protocol van 12 november 1947, New York
Internationaal Verdrag ter bestrijding van de handel in vrouwen en kinderen, zoals gewijzigd door het Protocol van 12 november 1947
Internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, zoals gewijzigd door het Protocol van 4 mei 1949
Protocol tot wijziging van de internationale Regeling tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 18 mei 1904, en van het Verdrag tot bestrijding van de zogenaamde handel in vrouwen en meisjes, Parijs, 4 mei 1910

Zoeken
Academia.edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Zie ook 
United Nations | Special Rapporteur on trafficking in persons, especially in women and children
Europese Unie | Home Affairs | Documentation Centre | Organised crimes and Human trafficking DocumentsTrafficking in Human Beings
Europese Unie | EURLEX
Raad van Europa  Action Against Trafficking in Human Beings
Parlementaire documenten | 28638 Mensenhandel
Parlementaire vragen [EP, NP]
Rijksoverheid | Mensenhandel
US State Department | Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons

& ook
COMENSHA
Human Trafficking

Geen opmerkingen:

Een reactie posten